Oei Housing werkt op basis van no-cure-no pay.

Indien een huurovereenkomst voor de woonruimte tot stand komt, brengen wij verhuurcommissie in rekening. Deze verhuurcommissie wordt berekend over de totale som van de netto huurprijs (prijs zonder gas, elektra, water, internet), en over maximaal 12 maanden. Het tarief bedraagt 8% over in totaal 11 maanden, of 1 maand bij een huurperiode van 1 jaar of langer. Verhuurcommissie wordt belast met 21% BTW. De verhuurcommissie wordt per huurcontract vooraf en éénmalig in rekening gebracht bij de verhuurder.

Bij verlenging zullen geen extra kosten in rekening gebracht worden. Mocht gedurende het eerste jaar de huur eerder opgezegd worden, dan zal te veel betaalde commissie gerestitueerd worden. Als er een nieuwe huurder gevonden wordt dan wordt de teveel betaalde commissie verrekend met de nieuwe commissie.

De minimale verhuurcommissie bedraagt € 300 excl. 21% btw.

Van de commissie en initiële huurbetaling ontvangt u een creditfactuur.

Bij acceptatie van een huurder van de te verhuren woning, zal de Makelaar de initiële betaling (eerste maand huur en waarborgsom) ontvangen van de huurder. Deze initiële betaling zal de Makelaar na ontvangst van de huurder overmaken aan de Opdrachtgever.

De vergoeding of verhuurcommissie wordt verrekend met de initiële betaling. De Opdrachtgever krijgt een overzicht met de initiële betaling en de te verrekenen verhuurcommissie. Het resterende bedrag zal door de Makelaar direct overgemaakt worden op de rekening van de Opdrachtgever.

Indien bij deze overboeking banktransactiekosten verschuldigd zijn, zullen deze banktransactiekosten voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

De huurovereenkomst wordt in het nederlands en engels opgemaakt. Voordat er getekend wordt zal allereerst een concept huurovereenkomst naar u gemaild worden. Dan kunt u vragen/opmerkingen doorgeven.

Als zowel de huurder als verhuurder akkoord zijn met de inhoud van de huurovereenkomst, kan er getekend worden. Beide exemplaren dienen ondertekend worden, doch is de nederlandse versie rechtsgeldig. Ondertekenen kan gezamenlijk met de huurder bij Oei Housing op kantoor. Doch wordt het vaakst digitaal ondertekend.

Er wordt gebruik gemaakt van een digitale handtekening app, genaamd SIGNNOW.

Voor de ondertekening van de huurovereenkomsten maken we gebruik van de online handtekening app SignNow. Deze service is 100% legaal bindend. Voor deze service betaald u niets.

Wilt u zelf een account aanmaken, klik dan hier.

U kunt online de puntentelling uitvoeren. Dan weet u of u vrij een huurprijs kunt bepalen.

Huurders Online Puntentelling

Online Huurprijscheck en puntentelling woning - Huurders.info

LET OP: de regels voor berekening van de huurprijs zijn de laatste tijd erg veranderd. Voor sommige woningen betekent dit een verlaging van de maximale huur. Mogelijk komt u in aanmerking voor huurverlaging. (Toelichting per onderdeel, zie de handleiding van de Huurcommissie) Puntentelling voor zelfstandige woningen. Door afronding kunnen kleine verschillen optreden met de bedragen die het ministerie hanteert.

Wie betaald welke gemeentebelastingen?

Waternet Waterschapsbelasting

Zuiveringsheffing woonruimte: Tenant/huurder
Watersysteemheffing ingezetenen: Tenant/huurder
Watersysteemheffing gebouwd: Landlord/verhuurder

Gemeente Amsterdam: Gecombineerde aanslag en kennisgeving waardebeschikking

Afvalstoffenheffing particulieren: Tenant/huurder
Onroerende- zaakbelastingen eigenaren: Landlord/verhuurder
Rioolheffing: Landlord/verhuuder

U kunt met meerdere verhuurmakelaars werken. Oei Housing werkt dus niet met exclusiviteit. Laat wel weten dat u ook met een andere verhuurmakelaar werkt.

Zorg ervoor dat de verhuurcondities synchroon lopen tussen meerder verhuurmakelaars.

Van uw woning worden hoge kwaliteit foto's gemaakt en een video. Uw woning wordt geadverteerd op onze website, maar ook op Pararius en Funda.
Pararius is Nederland's nummer 1 verhuur website, waar alle verhuurmakelaars hun huurwoningen publiceren. Funda is de nummer 1 website voor huur- en koopwoningen.

Oei Housing deelt de woningen ook met collega makelaars en werkt samen met diverse relocation agents. Deze laatste zijn agents die de contactpersonen zijn met medewerkers van internationale bedrijven. Zelf heeft Oei Housing ook rechtstreeks contact met HR afdelingen en medewerkers van internationale bedrijven.

Klik hier voor meer informatie over korte termijn verhuur en de regels van de gemeente Amsterdam.

Zorg ervoor dat uw post wordt doorgestuurd aan een familielid of kennis. U kunt de doorstuurservice tzt annuleren. Zorg er voor dat u online bankiert en dat uw bank u alleen digitale berichten stuurt.
Klik hier voor de POSTNL doorstuurservice.

MAXIMERING HUURPRIJSVERHOGING VOOR VRIJESECTORWONINGEN
Bron: Houthoff.com

De Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten is op dinsdag 23 maart 2021 aangenomen
door de Eerste Kamer en zal op 1 mei 2021 in werking treden. Op grond van deze wet kunnen de huurprijzen van
geliberaliseerde huurwoningen vanaf 1 mei 2021 jaarlijks maximaal met het niveau van de inflatie plus 1 procent stijgen.
Dit betekent dat afspraken tussen verhuurders en huurder voor zover die resulteren in een huurverhogingspercentage dat
deze maximale huurverhoging overstijgt niet (langer) geldig zijn. Dit wordt gezien als een behoorlijke inperking van de
contractsvrijheid.
Op dit moment huren ongeveer 560.000 huishoudens een huurwoning in de vrije sector. Dit zijn zelfstandige woningen
met een aanvangshuurprijs die de bij aanvang geldende liberalisatiegrens overschreed (per 1 januari 2021 ligt die grens bij
een huurprijs van € 752,33 per maand). Tot op heden bestond er ten aanzien van huurprijsverhogingen bij geliberaliseer
de huurovereenkomsten één wettelijke beperking, namelijk dat de huurprijs slechts eenmaal in de twaalf maanden door
de verhuurder mag worden verhoogd. Voor de omvang van de huurprijsverhoging gold contractsvrijheid waardoor partijen
vrij waren (aanzienlijke) huurprijsverhogingen overeen te komen. De nieuw aangenomen wet legt deze contractsvrijheid ten
aanzien van huurverhogingen (in ieder geval tijdelijk) aan banden.
De wet is onderdeel van een pakket aan maatregelen om starters op de woningmarkt en middeninkomens te helpen
een betaalbare huurwoning te vinden. Volgens demissionair minister Ollongren is het door het grote woningtekort,
in combinatie met een eventueel negatief effect van de coronacrisis op de woningbouw, voor met name starters en mensen
met een middeninkomen lastig een betaalbare huurwoning te vinden. Onderdeel van dit probleem is dat huurders in
de vrije sector met een hoge huurverhoging kunnen worden geconfronteerd, waarbij excessen kunnen ontstaan. Daarom
acht de minister het noodzakelijk de jaarlijkse huurprijsstijging in de vrije sector te maximeren.
De maximering van de jaarlijkse huurverhoging op het niveau van de inflatie (zoals omschreven in artikel 10 lid 3
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) plus 1 procent zal gelden voor zowel toekomstige als reeds bestaande
geliberaliseerde huurovereenkomsten. Uit de wet volgt dat een beding in de huurovereenkomst nietig is voor zover dit
beding tot verhoging van de huurprijs met een hoger percentage dan het wettelijke maximale huurverhogingspercentage
leidt. Wel geeft de wet een uitzondering indien de verhuurder investeringen heeft gedaan die een woningverbetering tot
gevolg hebben. In dat geval mag de huurprijs met een bedrag hoger dan de inflatie plus 1 procent worden verhoogd, op
voorwaarde dat de verhoging in redelijke verhouding staat tot de investeringskosten van de verhuurder. Geschillen over
de huurprijsverhoging kunnen aan de Huurcommissie worden voorgelegd. Tot slot is het vanaf inwerkingtreding van deze
wet voor verhuurders niet langer mogelijk om een huurverhoging af te dwingen via de weg van een redelijk aanbod voor
een nieuwe huurovereenkomst (enkel bestaande uit een nieuwe huurprijs). Weigering door de huurder van een dergelijk
aanbod is voor de verhuurder niet langer een rechtsgeldige grond voor opzegging van de huurovereenkomst.
De wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2021 en geldt vanaf dan voor een periode van drie jaar. Na inwerkingtreding
wordt de wet binnen 2,5 jaar geëvalueerd, waarna tot een eventuele verlenging kan worden besloten. In ieder geval
gedurende deze periode van drie jaar is een beding in de huurovereenkomst nietig voor zover daaruit een hogere
huurverhoging volgt dan wettelijk is toegestaan.